Διαδικασίες Ποιότητας

 
Το Πρόγραμμα "ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, όπως αυτές ορίζονται από Ευρωπαϊκές Ακαδημαϊκές Ενώσεις.

Οι διαδικασίες αυτές είναι μορφοποιημένες σε pdf.