Η ταυτότητα του Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων” αναφέρεται σε Επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς οι οποίοι λειτουργούν ή επιθυμούν να λειτουργήσουν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με τις νέες εργασιακές συνθήκες και τη χρήση της νέας τεχνολογίας, αδιακρίτως αν οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον στην Ελλάδα ή σ’ άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έννοια “Διεθνής Διοικητική” αξιοποιείται με την αναφορά της λειτουργίας του Οργανισμού στα πρότυπα διοίκησης της 3ης Βιομηχανικής Επανάστασης, όπου δεν επηρεάζεται από τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών της αλλά από την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα του Οργανισμού.


(Σύμφωνα με την έννοια του άρθρου  2 της Υπουργικής Απόφασης Ε5/43596/ΦΕΚ 1476/22.07.2009/τ.Β')