Σκοπός του προγράμματος

 

Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα σε θέματα αιχμής σχετικά με τη Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων. Η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνον με εξωστρέφεια, πράγμα που σημαίνει ότι μόνον οι Οργανισμοί που λειτουργούν ή επιθυμούν να λειτουργήσουν σε ένα διεθνές περιβάλλον με τις νέες εργασιακές συνθήκες και τη χρήση της νέας τεχνολογίας, αδιακρίτως αν οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον στην Ελλάδα ή σ’ άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορέσουν να επιβιώσουν.

Έτσι η έννοια “Διεθνής Διοικητική” αξιοποιείται με την αναφορά της λειτουργίας του Οργανισμού στα πρότυπα διοίκησης της 3ης Βιομηχανικής Επανάστασης, όπου δεν επηρεάζεται από τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών της αλλά από την ανταγωνιστικότητα του Οργανισμού σε μια Παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία.

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να εστιασθεί στα χρονίζοντα προβλήματα που παρουσιάζει η Ελληνική Οικονομία με την εσωστρέφεια που λειτουργούσε η Ελληνική Επιχείρηση και να παρουσιάσει τις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις που δημιουργεί η Νέα Οικονομία.

Το πρόγραμμα  έχει σχεδιαστεί  κατά τρόπο ώστε για να παρέχει μια ουσιαστική εκπαίδευση στα πολλά και πολύπλοκα ζητήματα που συνδέονται με το παγκόσμιο περιβάλλον των επιχειρήσεων εφαρμόζοντας  μια άνθρωπο-κεντρική φιλοσοφία στο  Μάρκετινγκ και στη  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Στα επί μέρους μαθήματα του προγράμματος αναλύονται οι έννοιες της σύγχρονης  διοίκησης, του Marketing, της Λογιστικής απεικόνισης των χρηματο-οικονομικών εννοιών, των νέων πηγών χρηματοδότησης, της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο νέο διεθνές περιβάλλον καθώς και ποσοτικές μέθοδοι για διοικητικά στελέχη.

Στη συνέχεια οι φοιτητές θα επιλέξουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν σύμφωνα με τους  δικούς τους επαγγελματικούς προσανατολισμούς, όπου θα μπορέσουν να εξειδικευτούν σε θέματα Διεθνούς Marketing  ή Διεθνούς Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην μύηση των φοιτητών στην έρευνα μέσω του μαθήματος  μεθοδολογία έρευνας και την εκπόνηση της Διπλωματικής τους εργασίας που αποτελεί ένα πρόπλασμα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβή

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να: 

  • Να λειτουργούν σαν στελέχη Οικονομικών Οργανισμών σε τομείς όπως Marketing και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
  • Να κατανοήσουν τα πολύπλοκα ζητήματα που συνδέονται με το διεθνές και το παγκόσμιο περιβάλλον των επιχειρήσεων εφαρμόζοντας  μια άνθρωπο-κεντρική φιλοσοφία στον Οργανισμό τους με Κοινωνικό Πρόσημο μέσω της δημιουργίας συνθηκών ΕΚΕ
  • Να αναλύουν  βασικές έννοιες  της λειτουργίας  ενός Οργανισμού  στηριζόμενοι σε ποσοτικά αποτελέσματα  τόσο της Παραγωγικότητας όσο και της αποδοτικότητας των συντελεστών του.
  • Να κατανοούν τα προβλήματα, κοινωνικά δικαιώματα, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη,  καθώς και το ρόλο  των σύγχρονων  κοινωνικών υπηρεσιών.
  • Να έχουν μυηθεί και να έχουν ενδιατρίψει στην μεθοδολογία της έρευνας  και να παρουσιάζουν αποδεικτικά στοιχεία από τη μύηση τους αυτή, μέσω των ερευνητικών τους Διπλωματικών εργασιών.