Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

 

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4901002

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.ibm-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=8

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να :

 • Διερευνούν την ανθρώπινη συμπεριφορά των εργαζομένων η οποία θα εξασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ικανοποίηση και στήριξη τους
 • Αναλύουν πως οι πεποιθήσεις και αντιλήψεις των ατόμων επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και κατ’ επέκταση έχουν επιπτώσεις στην απόδοση τους
 • Συγκρίνουν τύπους οργανωσιακής κουλτούρας και να τους συσχετίζουν με άλλους παράγοντες όπως τη παρακίνηση και δέσμευση των εργαζομένων
 • Αποτιμούν τις δεσπόζουσες θεωρητικές προσεγγίσεις για την προσωπικότητα, την παρακίνηση, την ηγεσία και το εργασιακό άγχος και να εξετάζουν την εφαρμογή τους σε εταιρείες και οργανισμούς
 • Σχεδιάζουν τα αναγκαία βήματα για την επίτευξη της οργανωσιακής αλλαγής
 • Συνθέτουν ομάδες και να αξιολογούν την  συμπεριφορά των ομάδων που εργάζονται στον οργανισμό ώστε να επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Ομαδική εργασία
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 Περιεχόμενο
 Η συνεισφορά της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών
Αξίες, Στάσεις, Αντιλήψεις στη διαδικασία Λήψης αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων
Μοντέλα Προσωπικότητας 
Παρακίνηση
Οργανωσιακή κουλτούρα
Διαχείριση αλλαγών και οργανωτική ανάπτυξη
Δυναμική και αποτελεσματικότητα των ομάδων
Άγχος και επίδραση στην απόδοση των εργαζομένων
Τύποι Ηγεσίας

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

PC, Video Projector, ΔιαδραστικόςΠίνακας, e-learning

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις Θεωρίας

30

Προετοιμασία προφορικής παρουσίασης

20

Προετοιμασία  ομαδικών εργασιών

20

Αυτοτελής Μελέτη

55

 

 

ΣύνολοΜαθήματος

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτές τελικές Εξετάσεις σε θέματα ανάπτυξης 60%
ομαδικές επιστημονικές εργασίες σε γραπτή  20% και προφορική μορφή 20%

 

 

 Βιβλία
Κυριαζόπουλος Π., Σαμαντά Ε (2014). Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Σύγχρονη Εκδοτική

ΒακόλαΜ, Ι. Νικολάου (2012). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά.Εκδ. Rosili. 

RobbinsS.P., JudgeT (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Εκδόσεις Κριτική

Luthans, F (2011). Organizational Behavior-an evidence based approach. 12 ed., New York: McGraw-Hill-Irwin

ΠροτεινόμεναΕπιστημονικάΠεριοδικά

 • Administrative Science Quarterly
 • Academy of Management Journal
 • Academy of Management Review
 • British Journal of Management
 • European Journal of Work and Organizational Psychology
 • Journal of Applied Psychology
 • Journal of Managerial Psychology
 • Journal of Management Studies 
 • Journal of Occupational Psychology
 • Journal of Organizational Behavior
 • Journal of Organization Change Management
 • Journal of Personality and Social Psychology
 • Journal of Vocational Behavior
 •  Harvard Business Review
 •  Human Relations
 • International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research
 •  International Journal of Management & Information Technology
 •  International Journal of Organizational Analysis
 •  International Journal of Public Administration
 •  International Public Management Review
 •  International Review of Administrative Sciences
 •  International Review of Industrial and Organizational Psychology
 •  Organization
 •  Organization Science
 •  Organization Studies
 •  Public Management Review
 •  Public Personnel Management
 •  Review of Public Personnel Administration
 •  Strategic Management Journal