Managment

Managment

 

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4901001

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

A’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MANAGEMENT

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.ibm-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=8

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • Κατανοούν οι  φοιτητές  την έννοια και την σημασία των ικανοτήτων και της ηγεσίας σε μια σύγχρονη επιχείρηση.
 • Δημιουργούν τις σωστές ικανότητες που θα διασφαλίσουν την είσοδο σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας.
 • Κατανοούν  το  παγκόσμιο  περιβάλλον  και τη  διοίκηση των διεθνών οργανισμών η οποία θα αποτελέσει την βάση για την εξειδικευμένη μελέτη των διεθνών επιχειρήσεων
 • Συνθέτουν  αποφάσεις με βάση τις θεωρητικές έννοιες και   πιθανές επιπτώσεις για το περιβάλλον
 • Δημιουργούν λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα μέσω των ομάδων    και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους.
 • Συνθέτουν  τα πεδία της γνώσης σχετικά με τη διαχείριση σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Εισαγωγή στους διεθνείς οργανισμούς
2. Σύγχρονη Διοίκηση ‐ Εισαγωγικές έννοιες (τι είναι μάνατζμεντ, Σημασία ,του μάνατζμεντ για τη λειτουργία ενός οργανισμού. Τι είναι οργανισμός τι είναι απόδοση & πως μετριέται)
3.Κλασσικές Θεωρίες & Μοντέλα Διοίκησης: Πως εφαρμόζονται στη πράξη
4.Ρόλος της ομαδικής εργασίας & τρόποι επίλυσης προβλημάτων &κρίσεων
5.Τεχνικές Επικοινωνίας
6.Μάνατζμεντ διεθνών οργανισμών και Κοινωνική Ευθύνη 
7.Εισαγωγή στην αντιμετώπιση αλλαγών –Τάσεις Αλλαγών στο Διεθνές περιβάλλον
8.Παγκοσμιοποίηση & πολυεθνικές επιχειρήσεις
9.Διαφορές στην Κουλτούρα των μάνατζερς
10.Η ηθική των Διεθνών Επιχειρήσεων
11.H Στρατηγική των Διεθνών Επιχειρήσεων
12. Στρατηγικές Εισόδου και στρατηγικές συμμαχίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσίαση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

PC, Video Projector, ΔιαδραστικόςΠίνακας, e-learning

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις Θεωρίας

30

Εργασίες (Business Plan)

20

Προετοιμασία εργασιών

25

Ανεξάρτητη Μελέτη

50

ΣύνολοΜαθήματος

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτές Εξετάσεις 60% και εργασίες 40%
Παρουσίαση εργασιών
Οδηγίες εκπόνησης Business Plan

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Η επιχείρηση στον 21ο αιώνα Π. Κυριαζόπουλος Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική
 • Εισαγωγή στο management του John R. Schermerhorn Ελληνική μετάφραση, Επιμέλεια ΓιαννηςΠολλάλης
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων ROBBINS STEPHEN P. - DECENZO DAVID A. - COULTER MARY 2012 Εκδόσεις Κριτική

Επιστημονικά περιοδικά  (ενδεικτικά)
Harvard Business Review, Harvard Business School Publication Corp.
Journal of Managerial Psychology

Journal of International Business ISSN: 0938-8249 (print version) ISSN: 1861-8901 (electronic version)http://www.springer.com/business+%26+management/journal/11575/PSE
Advances in Business Ethics Research (http://www.springer.com/series/8805 )

Journal of Business Research

(http://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-research/ )