Αγορά Εργασίας Ανθρώπινο Δυναμικό- Κοινωνική Ασφάλιση

Αγορά Εργασίας – Ανθρώπινο Δυναμικό- Κοινωνική Ασφάλιση

 

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό/Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4902005

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

B

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αγορά Εργασίας – Ανθρώπινο Δυναμικό- Κοινωνική Ασφάλιση

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ειδικότητας, κατεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Τα μαθήματα κορμού δηλαδή: Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εφαρμοσμένο Marketing, Λογιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοικητική των Επιχειρήσεων, Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.ibm-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=2

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

Να κατανοήσουν το αντικείμενο  της Κοινωνικής Πολιτικής.

Να αναλύουν  βασικές έννοιες  στην κοινωνική πολιτική ώστε να συνθέτουν και να αναπτύσσουν σχέδια ώστε να καλύψουν  κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικά
προβλήματα, κοινωνικά δικαιώματα, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνικές υπηρεσίες.

Να αναγνωρίζουν τα  κοινωνικά δικαιώματα ως νομική έκφραση της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

O φοιτητής μέσω του μαθήματος  θα αποκτήσει την ικανότητα να αναλύει τις  βασικές αρχές της πρόνοιας και φροντίδας μέσα από την ανάπτυξη των βασικών αρχών σχεδιασμού, οργάνωσης και χρηματοδότησης επιμέρους συστημάτων δημόσιας και ιδιωτικής φροντίδας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα Μαθήματος:
Κοινωνική πολιτική και Κοινωνική Εργασία .
Μεθοδολογική προσέγγιση του αντικειμένου της Κοινωνικής Πολιτικής.
Ανάλυση βασικών εννοιών στην κοινωνική πολιτική: κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικά προβλήματα, κοινωνικά δικαιώματα, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνικές υπηρεσίες.
Ορισμός του κράτους πρόνοιας και διαφοροποίησή του από τα προηγούμενα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Κριτική παρουσίαση των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων της κοινωνικής πολιτικής και του Ευρωπαϊκού Μοντέλου κράτους πρόνοιας. Σύγχρονα πρότυπα κρατών πρόνοιας.
Χαρακτηριστικά του Ελληνικού κράτους πρόνοιας.
Σχέση οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής. Η έννοια του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
Τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στα σύγχρονα κράτη πρόνοιας: δημόσιος, ιδιωτικός κερδοσκοπικός, ο 'τρίτος' τομέας και τα άτυπα δίκτυα φροντίδας.
Τομείς κοινωνικής πολιτικής. Παραδείγματα: κοινωνική ασφάλιση, απασχόληση
Οι ανθρώπινες ανάγκες και ο θεσμός της κοινωνικής πρόνοιας. Κοινωνικό πρόβλημα, κοινωνική ανάγκη, κοινωνικά δικαιώματα πρόνοιας. Θεωρίες κοινωνικής πρόνοιας (θεωρία της Κοινωνικής Ισορροπίας, Θεωρία της Κοινωνικής Σύγκρουσης, Θεωρία της Κοινωνικής Δράσης). Φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Μορφές κοινωνικής πρόνοιας. Χρηματοδότηση πρόνοιας. Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις.
Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας
Α. H κοινωνική λειτουργία του κράτους. Η σχέση της με την οικονομική, την ιδεολογική και την κατασταλτική λειτουργία.
Β. Τα κοινωνικά δικαιώματα ως νομική έκφραση της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους. Κοινωνιολογικός και νομικός ορισμός. Η ιστορική εμφάνιση και εξέλιξη των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η ελληνική συνταγματική ιστορία των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Γ. Οι θεσμοί κοινωνικής προστασίας στον κόσμο: τα μοντέλα του κοινωνικού κράτους. Το αγγλοσαξονικό πρότυπο. Το ευρωπαϊκό ηπειρωτικό πρότυπο. Το σκανδιναβικό πρότυπο. Η κοινωνική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κοινωνικά δικαιώματα στη Λ. Αμερική. Εναλλακτικές εμπειρίες.
Δ. Κοινωνικά δικαιώματα και συνταγματική αναθεώρηση του 2001. Η αρχή του κοινωνικού κράτους στο Σύνταγμα και ο συσχετισμός των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Τα νέα κοινωνικά δικαιώματα.
Ε. Θεσμοί κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ. Η αρχή του κοινωνικού κράτους στην εποχή της ΟΝΕ. Τα κοινωνικά δικαιώματα μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Η αναδιάρθρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων στην ΕΕ: από την κεϋνσιανή στη νεοφιλελεύθερη διαχείριση
ΣT. Κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και νομικές όψεις της κρίσης των θεσμών κοινωνικής προστασίας: το δικαίωμα στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην
εκπαίδευση.
H. Η αυτορρύθμιση: μορφή αμφισβήτησης ή διεύρυνσης των κοινωνικών δικαιωμάτων; Το παράδειγμα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και του εργατικού δικαίου.
Ε. Κράτος και ανενέργεια του νόμου στο παράδειγμα των κοινωνικών δικαιωμάτων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

PC, Video Projector, ΔιαδραστικόςΠίνακας, e-learning

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις Θεωρίας

30

Προετοιμασία Ομαδικής Εργασίας

20

Προετοιμασία Προφορικής Παρουσίασης

20

Αυτοτελής Μελέτη

55

Σύνολο

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτές Εξετάσεις 60% και εργασίες 40%
Παρουσίαση εργασιών

 

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

BOERI TITO - VAN OURS JAN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013 Εκδόσεις Κριτική

ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ ΜΑΝΟΣ 2004  Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εκδόσεις Κριτική

ΧΛΕΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  2008 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εκδόσεις Κριτική