Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων-Διαχείριση Γνώσης

Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων-Διαχείριση Γνώσης

 

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4902004

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

B’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων-Διαχείριση Γνώσης

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ειδικότητας, κατεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Τα μαθήματα κορμού δηλαδή: Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εφαρμοσμένο Marketing, Λογιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοικητική των Επιχειρήσεων, Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.ibm-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=2

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοούν τα αίτια, την αναγκαιότητα και το ρόλο της αναδιοργάνωσης στη στρατηγική διοίκηση. 
 2. Αξιολογούν τη στρατηγικής αλλαγή σαν τμήμα του εταιρικού περιβάλλοντος.  
 3. Κατανοούν το πλαίσιο, τους τύπους και τα εμπόδια στις προσπάθειες της αναδιοργάνωσης.  
 4. Αναλύουν τις δεξιότητές τους σχετικά με το σχεδιασμό  και πρακτικών διαχείρισης γνώσεων.
 5. Αναθεωρούν τα μοντέλα και τις  μεθόδους  που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση γνώσης
 6. Δημιουργούν την ικανότητά τους σχετικά με την κριτική αναθεώρηση, τη βελτίωση και την ενσωμάτωση ποικίλων στοιχείων σε ένα οργανωσιακό και στρατηγικό σύστημα διαχείρισης γνώσης 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων διαδικασιών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Από τη 2ηστη 3ηΒιομηχανική Επανάσταση
Η αναγκαιότητατηςδιαφοροποίησηςτηςδιοικητικής σκέψης
Η έννοιατης διαδικασίας ΑναδιοργάνωσηςτωνΕπιχειρήσεων.
Ορισμόςκατά M. Hammer στην έννοιατης Αναδιοργάνωσηςτων Επιχειρήσεων (BusinessProcessRe-engineering-BPR)
Η εξελεγκτική πορείατηςΑναδιοργάνωσης
Από την Οργάνωση στην  Αναδιοργάνωση
Μεγαλύτερη εστίαση στην εφαρμογή
Φάσεις υλοποίησηςτης αναδιοργάνωσης
Πρόβλεψη των νέων διαδικασιών
Διάγνωση τηςΔιαδικασίας
ΑνασχεδιασμόςτηςΔιαδικασίας
Σχεδίαση τηςαρχιτεκτονικήςτων ανθρωπίνωνπόρων
ΈλεγχοςΔιαδικασίας
Σύνδεση τηςΔιαδικασίαςΑναδιοργάνωσης(BPR) με τη Θεωρία
ΑξίαΠελατών
ΔιαδικασίαΑναδιοργάνωσης(BPR) και ΑλυσίδεςΑξιών
Οργανωτικές πλευρέςτηςδιαδικασίαςαναδιοργάνωσηςτων επιχειρήσεων(BPR)
Διαδικασία έναντι τηςτμηματοποίησηςτων σκοπών
Ανάγκη διαχείρισης της γνώσης
Τρόποι διαχείρισης της γνώσης
 Ο κύκλος της γνώσης
Δεδομένα, πληροφορία και γνώση και οι διαφορές στη διαχείρισή τους
 Η επιρροή της διαχείρισης της γνώσης στην επιχειρησιακή κουλτούρα
Ορισμός της εργασίας που βασίζεται στη γνώση (knowledgeintensive
work)
Η προστιθέμενη αξία της διαχείρισης της γνώσης για την επιχείρηση
Η έννοια «επιχείρηση που μαθαίνει» (LearningOrganization)
O ανθρώπινος ρόλος μέσα στην «επιχείρηση που μαθαίνει»
Οργανωσιακή κουλτούρα
 Το στάδιο της μοντελοποίησης
 Τι καλούμε μοντελοποίηση (τύποι μοντέλων, εσωτερικά πνευματικά
μοντέλα)
Μοντελοποίηση της Επιχείρησης (αντιπαράθεση και συζήτηση κλασικών
μεθόδων ανάπτυξης επιχειρησιακών μοντέλων)
Η μοντελοποίηση της διαχείρισης της γνώσης – Χάρτες αποτύπωσης της
γνώσης
Η μετά-knowledge Μmanagement εποχή

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

PC, Video Projector, ΔιαδραστικόςΠίνακας, e-learning

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις Θεωρίας

30

Προετοιμασία Ομαδικής Εργασίας

20

Προετοιμασία Προφορικής Παρουσίασης

20

Αυτοτελής Μελέτη

55

Σύνολο

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτές Εξετάσεις 60% και
Ομαδικές εργασίες 20%
Παρουσίαση εργασιών 20%

Οδηγίες εκπόνησης Εργασιών ευρίσκονται στο Forum στην Ιστοσελίδα
http://www.mba-teipir.gr/forum/index.php?sid=1e561b6b0ee930e0330c93cb668db2a5

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Nonaka I., Takeuchi H. (1995). The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press.
Sole & Wilson (2002) Storytelling in Organizations: The power and traps of using stories to share knowledge in organizations, Harvard University

Swan, J., Robertson, M., Newell, S. (2002). Knowledge Management: The Human Factor. In Barnes, S. (ed), Knowledge Management Systems: Theory and Practice, Thomsen Learning

Wellman, J. L. (2009). Organizational Learning. Palgrave Macmillian.

Levitt, B., and James, G.M. (1996). Organizational Learning. In Cohen, Michael D. and Lee S. Sproull, Organizational Learning, Thousand Oaks, California, Sage Publications, 1996
Bukowitz, W., & Williams, R. (1999), The Knowledge Management Fieldbook, Financal Times/Prentice Hall.
Davenport, T.H., &Prusak, L. (2000), Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, MA.
Jackson, S., E., DeNisi, A., Hitt, M., A. (ed) (2003). Managing knowledge for sustained competitive advantage: designing strategies for effective human resource management, John Wiley and Sons
ΕπιστημονικάΠεριοδικά
International Journal of Technology Management
Journal of Knowledge Management Practice
Organization Science
Journal of Knowledge Management
Organization Science
Journal of Management Information Systems