Διεθνής Εργασιακές Σχέσεις

Διεθνής Εργασιακές Σχέσεις

 

 

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό “Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων”

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4902002

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4902002

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

30

5

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ειδικότητας, κατεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Τα μαθήματα κορμού δηλαδή: Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εφαρμοσμένο Marketing, Λογιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοικητική των Επιχειρήσεων, Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.ibm-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=2

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

 • Κριτική κατανόηση και εμπεριστατωμένη γνώση για τον χειρισμό όλων των τύπων των συλλογικών σχέσεων, στο πλαίσιο των εργασιακών διαφορών.
 • Γνώσεις και δεξιότητες του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εργασιακών σχέσεων, σε διεθνές επίπεδο.
 • Ικανότητες που εστιάζονται στη διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και των δικαιωμάτων προστασίας της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να περιγράψουν και να αναγνωρίσουν όλους τους τύπους των συλλογικών σχέσεων, στο πεδίο της σύγχρονης επιχείρησης.
 • Να εξηγήσουν τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα στο εργασιακό περιβάλλον, σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.
 • Να οργανώσουν, να συνθέσουν και να αξιολογήσουν αρχές και αξίες που συνδέονται με το σύστημα εργασιακών σχέσεων, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε διεθνές.
 • Να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν κανόνες που συντελούν στην ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα, στο περιβάλλον της εργασίας.
 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Εισαγωγή στη μελέτη των Εργασιακών Σχέσεων
 • Τα μέρη των Εργασιακών Σχέσεων
 • Η εξέλιξη των Εργασιακών Σχέσεων στην Ελλάδα
 • Οι συμμετοχικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο
 • Ευέλικτες μορφές εργασίας
 • Οι εργασιακές σχέσεις στις πολυεθνικές επιχειρήσεις
 • Η εξέλιξη των θεσμών των εργασιακών σχέσεων
 • Απασχόληση – Ανεργία
 • Οι σύγχρονες τάσεις των Εργασιακών Σχέσεων στις Ευρωπαϊκές Χώρες
 • Διεθνοποίηση των Εργασιακών Σχέσεων
 • Εργασιακές Σχέσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
 • Μελλοντικές προοπτικές των Εργασιακών Σχέσεων
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

PC, Video Projector, e-learning

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις Θεωρίας

30

Προετοιμασία Ομαδικής Εργασίας

20

Προετοιμασία Προφορικής Παρουσίασης

20

Αυτοτελής Μελέτη

55

Σύνολο

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτές Εξετάσεις 60%
Εργασία 40%

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Σπυρόπουλος Γ., (1998). Εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον διεθνή χώρο, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα.

Fossum J., (2011). Labor Relations: Development, Structure, Process. McGraw-Hill / Irwin; 11 edition (September 15).

Ronald G., (2011). Modern Labor Economics: Theory and Public Policy (12th Edition), Ehrenbe Prentice Hall; 12 edition (March 12).