Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων σε μια Παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων σε μια Παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία

 

 

4ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4902001

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

B’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων σε μια Παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ειδικότητας, κατεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.ibm-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=2

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύ
 • μφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναλύουν  τον στρατηγικό ρόλο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε μια επιχείρηση/ένα οργανισμό
 • Εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης της πολυπολιτισμικότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον
 • Αναλύουν τις στρατηγικές και πολιτικές, τα συστήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση των εργαζομένων
 • Αξιολογούν τις διάφορες μεθόδους πρόσληψης και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Κρίνουν τους διάφορους τρόπους και μεθόδους για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων καθώς την αξιολόγηση της απόδοσης τους.
 • Αναπτύσσουν στρατηγικές για την περαιτέρω βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και την αξιοποίηση των ταλαντούχων στελεχών
 • Καθορίζουν τεχνικές μεγιστοποίησης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Ομαδική εργασία
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

1. Ρόλος και λειτουργίες Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων 
Εισαγωγή, Η σημασία των ανθρώπινων πόρων, Κύκλος ζωής επιχείρησης, εταιρική κουλτούρα και προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων, Διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού ανθρωπίνων πόρων, Μειώσεις εργατικού δυναμικού
 2. Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 
Παγκοσμιοποίηση και εκπατρισμός στελεχών, στελέχωση πολυεθνικών ομίλων από εκπατριζόμενα στελέχη, διαχείριση εκπατρισμένων στελεχών, εκπατριζόμενα στελέχη και διαπολιτισμική επικοινωνία
 3. Προσέλκυση, επιλογή υποψηφίων 
Εσωτερικές και εξωτερικές πηγές προσέλκυσης, Κριτήρια αξιολόγησης προγράμματος προσέλκυσης, Διαδικασία επιλογής, Ταίριασμα Θέσης Εργασίας-Υποψηφίου, Υποδοχή και ένταξη νεοπροσληφθέντων, Ευθύνη και συστατικά στοιχεία για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα υποδοχής και ένταξης υποψηφίων
 4. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων
Η διαδικασία εκπαίδευσης και ανάπτυξης, Προσδιορισμός (ενδοεπιχειρησιακών) εκπαιδευτικών αναγκών, Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Μέθοδοι Εκπαίδευσης Προσωπικού , Μέθοδοι ανάπτυξης στελεχών, Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Μέτρηση αποδοτικότητας εκπαίδευσης
 5. Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων
Διαδικασία αξιολόγησης, Ποιος πρέπει να διενεργεί την αξιολόγηση, Μέθοδοι αξιολόγησης απόδοσης, Πιθανά σφάλματα αξιολογητών, Συνέντευξη αξιολόγησης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

PC, Video Projector, ΔιαδραστικόςΠίνακας, e-learning

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις Θεωρίας

30

Προετοιμασία Ομαδικής Εργασίας

20

Προετοιμασία Προφορικής Παρουσίασης

20

Αυτοτελής Μελέτη

55

 

 

Σύνολο

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΓραπτέςΤελικές Εξετάσεις σε θέματα ανάπτυξης 60%
Ομαδικές εργασίες ερευνητικού χαρακτήρα σε γραπτή 20%  (γραπτή εργασία) και προφορική μορφή 20% (παρουσίαση στη τάξη)

Και ευρίσκονται στο Forumστην Ιστοσελίδα
http://www.mba-teipir.gr/forum/index.php?sid=1e561b6b0ee930e0330c93cb668db2a5

 

 

Βιβλία:

Dessler, G (2015). Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, 2ηέκδοση, Εκδόσεις Κριτική

Noe, R, Hollenbeck, J, Gerhart B, Wright P (2007).  Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδ Παπαζήση

Χυτήρης, Λ (2001). Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Interbooks Publishers.
Stewart, G.L & Brown, K.G (2009). Human Resource Management, Linking Strategy to Practice, New York: Wiley
Suggested Scientific Journals

 • Employee Relations
 •  Harvard Business Review
 • Human Relations
 • Human Resource Management
 • Human Resource Management Review
 • Human Resource Planning
 • International Journal of Human Resource Management
 • International Review of Industrial and Organizational Psychology
 • People Management
 • Personnel Management
 • Personnel Review