Μεθοδολογία Έρευνας

Μεθοδολογία Έρευνας

 

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4902006

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

B’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μεθοδολογία  Έρευνας

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Τα Μαθήματα Κορμού δηλαδή :
Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εφαρμοσμένο Marketing, Λογιστική
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοικητική των Επιχειρήσεων, Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.ibm-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=2

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 •  

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν   τις κύριες αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας
 • Να εξηγήσουν την αποστολή της έρευνας, τα πεδία εφαρμογής της και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί.
 • Να σχεδιάζουν και να διεξάγουν έρευνες αγοράς.
 • Να αναλύουν στατιστικά και ποιοτικά δεδομένα
 • Να αξιολογούν και να αξιοποιούν ευρήματα ερευνών και δεδομένα ως στελέχη επιχειρήσεων
 • Να κατανοήσουν τις δυνατότητες της έρευνας   και τη σχέση της με τους τομείς του Marketing. 
 • Να εφαρμόζουν την έρευνα ως επαγγελματικό «εργαλείο». Δηλαδή θα μπορούν να συνεργάζονται, τόσο στη διαμόρφωση των ερευνητικών στόχων όσο και στη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας
 • Να κατανοούν τις βασικές μεθόδους και τεχνικές της  έρευνας, που αφορούν τη χρήση δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων
 • Να αξιολογούν  την αξία και την διαδικασία της ποιοτικής έρευνας, μέσω από ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος, προσωπικές συνεντεύξεις
 • Να κατανοούν την αξία και την διαδικασία της ποσοτικής έρευνας
 • Να μπορούν να αποφασίζουν για  τη κατάλληλη μέθοδο έρευνας, ανάλογα με το προς διερεύνηση θέμα
 • Να εξηγήσουν αναλυτικά όλες τις σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για το σχηματισμό δειγμάτων, κατασκευή ερωτηματολογίων, έλεγχο ερωτηματολογίων, διεξαγωγή ερευνών, ανάλυση δεδομένων και σχολιασμό των ευρημάτων των ερευνών
 • Να ορίσουν το ερευνητικό πλαίσιο και το δείγμα καθώς και την κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας
 • Να ερμηνεύσουν κατάλληλα τα δεδομένα και να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα
 • Να συνθέσουν  την αναφορά της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας

 

Γενικές Ικανότητες

 

 

 

Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση ερευνητικών δεδομένων, με την χρήση των απαραίτητων  τεχνολογιών.
 Προσαρμογή    σε κρίσιμα ζητήματα    συγκρισιμότητας των δεδομένων κατά τη διεξαγωγή έρευνας σε πολλές χώρες .

Σύνθεση  ενός  σχεδίου έρευνας αναγνωρίζοντας  ζητήματα δειγματοληψίας ερευνητικής δεοντολογίας εγκυρότητας και αξιοπιστίας δεδομένων.    

 Λήψη αποφάσεων ενός ερευνητικού σχεδίου και  αξιολόγηση  των προς διερεύνηση ζητημάτων  που  συνδέονται με τις   ανάγκες της αγοράς.
Ηθική υπευθυνότητα στην διεξαγωγή της έρευνας σε ευαίσθητα για το ερευνώμενο δείγμα θέματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1.Παραγωγή μίας κεντρικής ιδέας, στην επιλογή ενός κατάλληλου ερευνητικού θέματος,
2. Η σπουδαιότητα της κριτικής θεωρητικής προσέγγισης στην έρευνα
Διασαφηνίζεται τι χρειάζεται να περιλαμβάνει μία κριτική επισκόπηση και το εύρος
των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών που διατίθενται.
3. Η χρήση της δευτερογενούς έρευνας
Εισάγει τους σπουδαστές στην ποικιλομορφία των δεδομένων τα οποία πιθανόν να
είναι διαθέσιμα
Προτείνονται, μία σειρά τεχνικών για την αναζήτηση αυτών των στοιχείων στους
οποίους περιλαμβάνεται και η αναζήτηση μέσω Ιντερνέτ.
4.Αξιολόγηση της καταλληλότητας των Δευτερογενών στοιχείων για την έρευνα
5.Συλλογή Πρωτογενών στοιχείων
Χρησιμοποίηση ημι - δομημένων , σε βάθος και ομαδικών συνεντεύξεων.
Πως εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των συλλεγόμενων στοιχείων.
6. Συλλεγόμενα στοιχεία
Καθορίζονται διάφοροι τύποι ανάλυσης δεδομένων
7. Περιγραφή των κύριων προσεγγίσεων για την ανάλυση των στοιχείων
ποιοτικά 
διαδικασίας ανάλυσης των ποιοτικών στοιχείων

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

PC, Video Projector, Διαδραστικός Πίνακας, e-learning
  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις Θεωρίας

30

Προετοιμασία ατομικής Εργασίας

60

Προετοιμασία Προφορικής Παρουσίασης

35

 

 

Σύνολο Μαθήματος

125

 

   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ι. Γραπτή ατομική εργασία  που περιλαμβάνει ένα ερευνητικό proposal και καταλαμβάνει το 60% της βαθμολογίας
Προφορική παρουσίαση  40%  
 

Και ευρίσκονται στο Forum στην Ιστοσελίδα
http://www.mba-teipir.gr/forum/index.php?sid=1e561b6b0ee930e0330c93cb668db2a5

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Π. Κυριαζόπουλος –Ειρ. Σαμαντά Μεθοδολογία Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών 2011 Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική

 
 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

A. Parasuraman, D. Grewal, and R. Krishnan (2006). Marketing Research. Houghton Mifflin Company. 
   William G. Zikmund & Barry J. Babin, (2012). Essentials of Marketing Research. South-Western College Pub.

Περιοδικά
International Journal of Social Research Methodology (http://www.tandfonline.com/toc/tsrm20/current)
Journal of Mixed Methods Research
http://mmr.sagepub.com/