Ηλεκτρονικό Marketing

Ηλεκτρονικό Marketing

 

 

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό/Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4902011

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

B’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ηλεκτρονικό Marketing

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ειδικότητας, κατεύθυνσης Marketing

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Τα μαθήματα κορμού δηλαδή: Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εφαρμοσμένο Marketing, Λογιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοικητική των Επιχειρήσεων, Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.ibm-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=7

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν το marketing  μέσω Διαδικτύου και τις επιπτώσεις του στις τρέχουσες πρακτικές μάρκετινγκ
 • Δημιουργούν νέες ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο
 • Αναθεωρούν και να συνθέτουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων των καταναλωτών στο νέο ψηφιακό περιβάλλον
 • Αξιολογούν τεχνολογίες διαδικτύου στην στρατηγική μάρκετινγκ ενός οργανισμού
 • Αναλύουν τα πρότυπα συμπεριφοράς των καταναλωτών , τις διαδικασίες αγοράς , την αυτοματοποίηση των πωλήσεων, categorymanagement

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Το Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Marketing
 • Παρουσίαση Ορισμών και Βασικών Εννοιών
 • Παρουσίαση Επιτυχημένων Παραδειγμάτων Ηλεκτρονικού Marketing
 • Ανάλυση των Βασικών ειδών και συστηματική παρουσίαση ειδών Ηλεκτρονικού Marketing: OnlineMarketing, E-mailMarketing, Επιχειρηματική Eυφυΐα και Έξυπνοι Πράκτορες (IntelligentAgents), Podcasting, Ηλεκτρονικές Αγορές (e-marketplaces), Ηλεκτρονικές δημοπρασίες, Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι, Podcasting, Διαχείριση Κοινωνικών Δικτύων κ.α.
 • Παρουσίαση της Επιστημονικής και Ερευνητικής Κοινότητας του πεδίου με αναφορά σε ερευνητικά κέντρα, μεγάλων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων του χώρου.
 • Σύνοψη της Ερευνητικής Ατζέντας και της Επιχειρηματικής Πρακτικής του πεδίου.
 • Στρατηγικές Ηλεκτρονικού Marketing και ανάλυση: Διαχείριση Επιχειρηματικής ταυτότητας, Εξατομίκευση, Ηγεσία Κόστους, Διαφοροποίηση, Μοντέλα συμμετοχής, Αύξηση Πωλήσεων, Μοντέλα τιμολόγησης, τμηματοποίηση και Κάλυψη Αγορών, Διείσδυση σε Νέες Αγορές, Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων, AffiliateMarketing, SearchEngineOptimization, κ.α.
 • Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Marketing
 • Παρουσίαση τεχνολογιών και εργαλείων ηλεκτρονικού marketing. Εργαλεία επιχειρηματικής Ευφυΐας (BusinessIntelligence), Συστήματα Αποτελεσματικής Διαχείρισης Πόρων(EnterpriseResourcePlanningSystems), Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (CustomerRelationshipManagement), DataminingandDataWarehousing, Campaignmanagementsystems, E-commercestoreandE-marketingplatforms, Podcasting, SearchEngineoptimizationtools, BulkMailmanagement, Εργαλεία Διαχείρισης Προφίλ, Εργαλεία Εξατομίκευσης, Εργαλεία Σχεδιασμού Πλάνων ηλεκτρονικού Marketing, NewMedia, Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Marketing
 • To Κοινωνικό Διαδίκτυο (SocialWeb) και οι επιπτώσεις του στο ηλεκτρονικό Marketing:Παρουσίαση και Ανάλυση σε βάθος, του Web 2.0 ή αλλιώς SocialWeb, με απώτερο σκοπό την κατανόηση των σημαντικών αλλαγών που επιφέρει στην ηλεκτρονική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • O Σημασιολογικός Ιστός (SemanticWeb) και η Επιχειρηματική Ευφυΐα (BusinessIntelligence)
 • Παρουσία προηγμένων τεχνικών, καθώς και της οντολογικής μηχανικής, στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης των εφαρμογών του ηλεκτρονικού Marketing.
 • Βέλτιστες Πρακτικές και Επιχειρηματικά Μοντέλα ηλεκτρονικού Marketing.
  Παρουσίαση και ανάλυση, δέκα επιλεγμένων παραδειγμάτων από το διεθνή και ελληνικό χώρο με σαφή αναφορά στο επιχειρηματικό μοντέλο που υιοθετήθηκε: π.χ. Google, Yahoo κ.α.
 • Επιστημονική Έρευνα και Ηλεκτρονικό Marketing. Aναλυτική Παρουσίαση ερευνητικών μεθόδων, με έμφαση σε ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους. Υποστήριξη φοιτητών στην ανάπτυξη του ερευνητικού τους υποδείγματος στα πλαίσια των ομαδικών εργασιών.

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

PC, Video Projector, ΔιαδραστικόςΠίνακας, e-learning

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις Θεωρίας

30

Προετοιμασία Ομαδικής Εργασίας

20

Προετοιμασία Προφορικής Παρουσίασης

20

Αυτοτελής Μελέτη

55

Σύνολο

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση (60%)
Ομαδική Εργασία(20%)
Προφορική Παρουσίαση (20%)

 

Και ευρίσκονται στο Forumστην Ιστοσελίδα
http://www.mba-teipir.gr/forum/index.php?sid=1e561b6b0ee930e0330c93cb668db2a5

 

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Pollalis G., Yannakopoulos D., (2007). Electronic Commerce, Stamoulis Publishing, Athens (in Greek).
Chaffey D., e-Business and e-Commerce Management 3rd edition Marketing Insights Ltd 2007 (in Greek)
StraussJ., (2011). E-Marketing (6th Edition)  Prentice Hall London
ΠροτεινόμεναΕπιστημονικάΠεριοδικά
International Journal of Electronic Marketing and Retailing  ISSN online: 1741-1033 ISSN print: 1741-1025 (http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijemr )
International Journal of Internet Marketing and Advertising (http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijima&year=2015&vol=9&issue=1)
Journal of Interactive Marketing (http://www.journals.elsevier.com/journal-of-interactive-marketing/)