Διεθνή Logistics

Διεθνή Logistics

 

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό/Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4902010

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

B’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διεθνή Logistics

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

Διαλέξεις

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ειδικότητας, κατεύθυνσης Marketing

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Τα μαθήματα κορμού δηλαδή: Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εφαρμοσμένο Marketing, Λογιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοικητική των Επιχειρήσεων, Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.ibm-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=7

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να εξοικειώσει το σπουδαστή στη σκέψη, στην εξέλιξη και στην πρακτική ενός νέου τρόπου εξοικονόμησης κόστους στην επιχείρηση από την διαχείριση υλικών και πληροφορίας στο πλαίσιο διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού. Το μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας για επιχειρήσεις και οργανισμούς με έμφαση στη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση τεχνολογιών τηλεματικής στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσει τη διάρθρωση των αλυσίδων εφοδιασμού και τους διαφορετικούς τρόπους μέσω των οποίων οι αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές στην αγορά
 • Εξηγήσει το πώς να χρησιμοποιούνται οι κινητήριοι μοχλοί της στρατηγικής logistics για τον επαναπροσδιορισμό των σημείων που απαιτούνται προκειμένου να γίνει αυτή η εναρμόνιση
 • Αναλύει τη σημασία του όρου ‘δημιουργία αξίας’ και προτείνει ενέργειες στο πεδίο του μάνατζμεντ του κόστους των logistics ώστε να ενισχύσει τη δημιουργία αξίας
 • Διακρίνει τις δυνάμεις οι οποίες διαμορφώνουν τα διεθνή logistics σε μια παγκόσμια αγορά
 • Εκτιμά με ακρίβεια του κινδύνους που προκαλεί η απώλεια της εστίασης της προσοχής στην κάλυψη της ζήτησης του τελικού πελάτη
 • Σχεδιάζει και να υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα διεθνών logistics
 • Βελτιστοποιεί τη διαχείριση αποθεμάτων αξιοποιώντας κατάλληλα μοντέλα απόφασης
 • Παράγει και να συνδυάζει αποδοτικά διαφορετικές επιλογές που αφορούν στη διαχείριση του αποθέματος και των παραγγελιών κατά περίπτωση
 • Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες ταχύτερης ανταπόκρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Αναπτύσσει με ορθό τρόπο τη διαδικασία οργάνωσης και διεκπεραίωσης των διαδικασιών που αφορούν στις μεταφορές και τη διανομή

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομηεργασία

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Εισαγωγή και γενική επισκόπηση των περιεχομένων του μαθήματος
 • Logistics και αλυσίδα εφοδιασμού
 • Ροήυλικών και ροή πληροφοριών
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσωτων logistics
 • Στρατηγική των logistics
 • Οπτικήγωνία τουμάρκετινγκ
 • Τμηματοποίηση αγοράς και το προφίλ της ζήτησης
 • Ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων για τη στρατηγική των logistics
 • Από πού προέρχεται η αξία στο πλαίσιο των logistics
 • Πώς μπορεί να απεικονιστεί το κόστος των logistics
 • Κοστολόγηση βάσειδραστηριοτήτων (ABC)
 • Μοντέλο αναφοράς λειτουργιών της αλυσίδας εφοδιασμού (SCOR)
 • Οι άξονες και οι επιπτώσεις της διεθνοποίησης στα logistics
 • Η τάση προςδιεθνοποίηση
 • Οι προκλήσεις για τα διεθνή logistics και την τοποθεσία εγκατάστασης
 • Οργάνωσητωνδιεθνών logistics
 • Ανάστροφα logistics
 • Μάνατζμεντ για ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη στην αλυσίδα εφοδιασμού
 • Ανάλυση του συστήματος μεταφοράς και διανομής προϊόντων
 • Μέσα μεταφοράς και κριτήρια επιλογής μεταφορικού μέσου
 • Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού
 • ΣυντονισμόςστιςΑλυσίδεςΕφοδιασμού
 • Η συσχέτιση στων παραμέτρων P-D στα Logistics
 • Μελλοντικές Προκλήσεις και Ευκαιρίες στα Logistics
 • Προμήθειες και Logistics
 • Τμηματοποίηση και εξορθολογισμός της προμηθευτικής βάσης
 • Τεχνολογίες προμηθειών

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

PC, Video Projector, ΔιαδραστικόςΠίνακας, e-learning

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις Θεωρίας

30

Προετοιμασία Ομαδικής Εργασίας

20

Προετοιμασία Προφορικής Παρουσίασης

20

Αυτοτελής Μελέτη

55

ΣύνολοΜαθήματος

125

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή τελική εξέταση (60%)
Ατομική Εργασία με παρουσίαση (40%)

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Coughlan, A. T., Anderson, E. Stern, L. W., El-Ansary, A .I (2006), Marketing Channels, Seventh Edition, New York: Pearson.

Berman, B. Evans, J. R. (2010), Retail Management – A Strategic Approach, Eleventh Edition, New York: Pearson.

Harrison, A. Remko V. H. (2012), Logistics – Μάνατζμεντ και Στρατηγική, Rosili.

Christopher, M. (2007), Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Κριτική.

Παπαβασιλείου, Ν., Μπάλτας, Γ. (2003), Διοίκηση Δικτύων Διανομής &Logistics, Rosili.

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

1. International Journal of Logistics Management – Elsevier
2. International Journal of Logistics Systems and Management – Interscience
3. Journal of Business Logistics - Wiley