Συμπεριφορά Καταναλωτή

Συμπεριφορά Καταναλωτή

 

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό/Διεθνής Διοικητική των επιχειρήσεων

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4902009

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

B’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συμπεριφορά Καταναλωτή

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ειδικότητας, κατεύθυνσης Marketing

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Τα μαθήματα κορμού δηλαδή: Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εφαρμοσμένο Marketing, Λογιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοικητική των Επιχειρήσεων, Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.ibm-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=7

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να αναλύσουν την διαδικασία που ακολουθούν οι καταναλωτές προκειμένου να πάρουν μία αγοραστική απόφαση
 • Να αξιολογήσουν τις  βασικότερες λειτουργίες  της αντίληψης, της μάθησης και των κινήτρων καταναλωτή
 • Να προβλέψουν την στάση του καταναλωτή έναντι κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος και πως αυτή μπορεί να μεταβληθεί
 • Να εκτιμήσουν τις επιδράσεις που δέχονται οι καταναλωτές από τον κοινωνικό τους περίγυρο
 • Ναεξηγήσουν το ρόλο της κατανάλωσης στην ιδιωτική και κοινωνική εικόνα του καταναλωτή

 

 

Γενικές Ικανότητες

 

Προσαρμογή των φοιτητών στις θεωρητικές βάσεις της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή.

Σύνδεση  με πρακτικές εφαρμογές στρατηγικών marketing.

Γνώση των αναγκών και των κινήτρων του καταναλωτή.

Λήψη αποφάσεων για τις  κοινωνικές και διαπροσωπικές επιδράσεις καθώς και  επιδράσεις της κουλτούρας, των ομάδων αναφοράς, των καθοδηγητών γνώμης και της οικογένειας.

Άσκηση κριτικής για τους τρόπους  με τους οποίους ο καταναλωτής λαμβάνει και αξιολογεί τις καταναλωτικές του αποφάσεις

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Έρευνα συμπεριφοράς του καταναλωτή
Κοινωνικές, Διαπροσωπικές επιδράσεις
Πολιτισμικές Επιδράσεις
Επίδραση Κοινωνικής Τάξης
Επίδραση Καθοδηγητών Γνώμης
Δημογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή
Ανάμιξη (involvement) καταναλωτή με το προϊόν
Αντίληψη του καταναλωτή
Σχηματισμός, Μέτρηση και Αλλαγή Στάσεων
Κίνητρα Καταναλωτή
Προσωπικότητα Καταναλωτή
Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή & Τρόπος Ζωής
Αυτόεντύπωση Καταναλωτή
Επιδράσεις περίστασης

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

PC, Video Projector, ΔιαδραστικόςΠίνακας, e-learning

                                                                              

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις Θεωρίας

30

Προετοιμασία ομαδικής εργασίας

20

Προετοιμασία ομαδικής παρουσίασης

20

Αυτοτελής Μελέτη

55

ΣύνολοΜαθήματος

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

Γραπτές Εξετάσεις 60%
Ομαδική εργασία 20%
Προφορική Παρουσίαση 20%

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • ΣιώμκοςΓ. Συμπεριφορά Καταναλωτή & Στρατηγική Μάρκετινγκ, , Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης(Βασικό Εγχειρίδιο Μαθήματος) 2010

Προτεινόμενη

 • Solomon, M., (2007),  “Consumer Behavior: Buying, Having and Being”, Fifth edition, ISBN-10: 013091360X, ISBN-13: 978-0130913609, Pearson International Edition
 • Steiger, O., Danchev,  A., Hunout , A., (2006),  “John Kenneth Galbraith, The Affluent Society,  And Social Capital” ,The International Scope Review, Vol 8, Issue13
 • Baudrillard, J. (1998). “The consumer society: myths and structures”. London and  Thousand 18 Oaks, CA: Sage.
 • Belk, R.W. (1995),  ``Studies in the new consumer behaviour'', in Miller, D. (Ed.), Acknowledging Consumption, Routledge, London.
 • Blackwell, R.D., Miniard, P.W., Engel, J.F. (2001).  Consumer Behavior (9th  edition). Fort Worth: Harcourt College Publishers.
 • Campbell, C. (1995), ``The sociology of  consumption'', in Miller, D. (Ed.), Acknowledging Consumption, Routledge, London.
 • Foxall, G.R,  Goldsmith, E. R, Brown, S, (1998),  “Consumer Psychology of Marketing” second edition, ISBN 1-86152-371-8, Thomson,
 • Hawkins, D., Best, J. R., Coney, A, K.,(2000),  “Consumer Behavior: Building marketing strategy”, Eighth edition, ISBN-10: 0072416882, ISBN-13: 978-0072416886, McGraw-Hill/Irwin 
 • Kacen,J. J.,  Lee, A, J., (2002) “The Influence of Culture on Consumer  Impulsive  , Buying Behavior” Journal of Consumer Psychology, Vol  12(2), pp 163–176
 • Stearns.N.P., (2001), “Consumerism in World History. The Global Transformation of Desire”, London and New York: Routledge