Στρατηγική Marketing

Στρατηγική Marketing

 

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό/Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4902008

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

B’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στρατηγική  Marketing

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ειδικότητας, κατεύθυνσης Marketing

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Τα μαθήματα κορμού δηλαδή: Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εφαρμοσμένο Marketing, Λογιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοικητική των Επιχειρήσεων, Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.ibm-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=7

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Κατανοούν και να ανταποκρίνονται στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση

• Συνθέτουν και να αξιοποιούν θεμελιώδεις ικανότητες για να αναπτύξουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

• Κατανοούν και να  κατευθύνουν την επιχείρηση και τους ανθρώπους  της προς το μέλλον

• Συνθέτουν τις  ανάγκες των  πελατών, με τις  αγορές και επιχειρηματικές δραστηριότητες θα επιλέξουν να ικανοποιήσουν και με ποιο τρόπο

• Δημιουργούν  τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να επιτύχουν  διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά

• Δημιουργούν μια επιχείρηση ευέλικτη και ικανή να προσαρμόζεται στις αλλαγές

• Συνθέτουν  δομές, συστήματα, ικανότητες, ανθρώπινο δυναμικό ώστε να αναπτύξουν για να  υποστηρίξουν αποτελεσματικά την υλοποίηση της στρατηγικής

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Να εργάζονται σε ομάδες εργασίας
Να «σέβονται» τον χρόνο
Να λειτουργούν στη φιλοσοφία του JustinTime

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Οι έννοιες του στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού marketing.
 • Το περιεχόμενο και οι ενότητες ενός πλάνου marketing (Ανάλυση παρούσας κατάστασης, SWOTanalysis, Στόχοι, Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, Στρατηγική, Τακτική, Προϋπολογισμός, Έλεγχος),
 •  ηθική marketing και κοινωνική ευθύνη στον στρατηγικό σχεδιασμό, στρατηγική εφαρμογή της επωνυμίας.
 • Η τμηματοποίηση της αγοράς, η στοχοθεσία, η «τοποθέτηση» του προϊόντος και η κατανομή πόρων σαν τμήμα του δυναμικού συστήματος της διαδικασίας του marketing.
 • Χρήση παιγνίων marketing και προσομοιώσεων για ανάπτυξη ικανότητας ανάλυσης συγκεκριμένων αγορών, σχεδίασης και υλοποίησης στρατηγικών μάρκετινγκ σε ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

PC, Video Projector, ΔιαδραστικόςΠίνακας, e-learning

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις Θεωρίας

30

Προετοιμασία Ομαδικής Εργασίας

20

Προετοιμασία Προφορικής Παρουσίασης

20

Αυτοτελής Μελέτη

55

Σύνολο

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτές Εξετάσεις 60%
Ομαδική  εργασία 20%
Παρουσίαση εργασιών  20%

Και ευρίσκονται στο Forumστην Ιστοσελίδα
http://www.mba-teipir.gr/forum/index.php?sid=1e561b6b0ee930e0330c93cb668db2a5

 

 

 

 

 

 

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Johnson G., Scholes Κ. and Whittington R. (2005): "Exploring Corporate Strategy", Prentice Hall, 7th edition. 
 • Richard  W., Colin G. (2005) “Strategic Marketing Management: Planning, Implementation and Control , Butterworth-Heinemann,
 • Ferrell O. C., Hartline M. (2008) “Marketing Strategy, Paperbound” Published JEAN-NOL KAPFERER
 • Kogan P. (2004) “The New Strategic Brand Management”

 

ΣυνιστώμεναΕπιστημονικάΠεριοδικά:
·Marketing strategy/methods
·Pricing
·Distribution channels & markets
·Internationalmarketing