Διεθνές Μarketing

Διεθνές Μarketing

 

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4902007

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

B’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διεθνές Μarketing

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ειδικότητας, κατεύθυνσης Marketing

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Τα μαθήματα κορμού δηλαδή: Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εφαρμοσμένο Marketing, Λογιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοικητική των Επιχειρήσεων, Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.ibm-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=7

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

 

  •   Να συνθέτει   τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ που χρειάζονται αλλαγή και ποια όχι για την είσοδο σε μια νέα αγορά (standardization-adaptation).
  • Να εξηγεί τις πληροφορίες που είναι σημαντικές σε κάθε αγορά που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ανάλογα με το σύστημα αξιών (culture) και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και αγοράς.
  • Να ξέρει ποιες ανάγκες θέλει να ικανοποιήσει ο βιομηχανικός πελάτης και με τι οφέλη πρέπει να του απευθυνθεί
  • Να αναλύει την  εις βάθος την αγοραστική συμπεριφορά οργανισμών και τις παραμέτρους της.
  • Να αναγνωρίσει τις παραμέτρους της διοίκησης του βιομηχανικού μάρκετινγκ. 
  • Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αγορών;
  • Να συνθέσει  κατάλληλα τις στρατηγικές και πολιτικές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις αγορές.
  •  Να εφαρμόσει  τις γνώσεις του μέσω ενός  διεθνούς πλάνου  μάρκετινγκ ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που πρόκειται να εισαχθούν σε μια συγκεκριμένη ξένη χώρα

Γενικές Ικανότητες

 

 

 

 

  Ανάλυση  δεδομένων  προκειμένου να εντοπίσει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που η επιχείρηση  θα αντιμετωπίσει στην περίπτωση που θέλει να επεκταθεί  σε μια νέα τοποθεσία στο εξωτερικό.

Σεβασμός στις   πολιτισμικές ιδιαιτερότητες  από πλευράς διαφορετικότητας και πολυπολιτισμικότητας 

Προσαρμογή στις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν  στη διεθνή αγορά.

Αναζήτηση , ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών προκειμένου να  ικανοποιήσουν τις  ανάγκες των πελατών σε παγκόσμιο επίπεδο καλύτερα από τον ανταγωνισμό.

 Λήψη αποφάσεων για  τις διάφορες στρατηγικές που οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εισαγωγή: Η πρόκληση της Παγκοσμιοποίησης
Στρατηγική σημασία διεθνούς μάρκετινγκ, το διεθνές εμπορικό περιβάλλον
Στρατηγικές και Πρακτικές Διεθνούς Μάρκετινγκ
Διαφοροποίηση ή μη, τρόποι εισόδου σε νέες αγορές
Η πολιτισμική διαφοροποίηση και το Διεθνές Μάρκετινγκ
Σημασία πολιτισμικού περιβάλλοντος, επιπτώσεις πολιτισμικών αξιών σε καταναλωτική συμπεριφορά, παραδείγματα βασικών αγορών και χαρακτηριστικών τους
Το πολιτικό και νομικό περιβάλλον
Πλαίσια λειτουργίας σε διεθνείς αγορές, υπάρχουσες νομοθεσίες
Οι ευκαιρίες στις Διεθνείς Αγορές
Αναγνώριση και τρόποι εκμετάλλευσης ευκαιριών στο σημερινό περιβάλλον
Στρατηγικές Εισόδου
Τρόποι εισόδου σε νέες αγορές
Η διεθνής επωνυμία και η σημασία της στις υπηρεσίες
Οφέλη για παραγωγό και για πελάτη από δυνατή επωνυμία
Τα Διεθνή Κανάλια Διανομής
Η Διεθνής Τιμολόγηση
Παράγοντες που επηρεάζουν διεθνή τιμολόγηση, πιθανά προβλήματα στον καθορισμό διεθνούς τιμολογιακής πολιτικής.
Η Διεθνής Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Επωνύμων Προϊόντων
Σημασία ολοκληρωμένης επικοινωνίας, αξιοποίηση μίγματος επικοινωνίας (διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, προσωπική πώληση, άμεσο μάρκετινγκ δημοσιότητα), αξιοποίηση διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας
Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
Το προφίλ του Διεθνούς στελέχους Μάρκετινγκ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

PC, Video Projector, Διαδραστικός Πίνακας, e-learning

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις Θεωρίας

30

Προετοιμασία Ομαδικής Εργασίας

20

Προετοιμασία Προφορικής Παρουσίασης

20

Αυτοτελής Μελέτη

55

 

 

Σύνολο

125

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτές Εξετάσεις 60%  ε
Ομαδική εργασία 20%
Προφορική Παρουσίαση 20%

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
Διεθνές Μάρκετινγκ Cateora A.,(2003) , Εκδόσεις Παπαζήσης Aθήνα
Cateora, P.R. & Graham, J. L. (2007). International Marketing. McGraw-Hill/Irwin.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Czinkota, M., Ronkainen, I., E. (2004) International Marketing, 4th Ed. Thompson. Press
Muhlbacher, H., Dahringer, L., & Leihs, H. (1999) International Marketing A Global perspective, 2nd Ed. Thompson Business press.
Kotabe, M., Helsen, K., (2003) Global Marketing Management, 3rd Ed. J. Wiley & Sons.
Paliwoda, S. (1997), International marketing, 2nd ed. Butterworth  Heineman
Περιοδικά
Journal of  International Marketing
https://www.ama.org/publications/JournalOfInternationalMarketing/Pages/Current-Issue.aspx