Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

 

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4901006

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔιεθνήςΧρηματοδότηση Επιχειρήσεων

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.mba-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=6

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

 • Τις βασικές αρχές, τα εργαλεία και τις τεχνικές χρηματοδοτικής διοίκησης των επιχειρήσεων.
 • Την διάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων και των πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης σε συνθήκες διεθνοποιημένου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.
 • Το διεθνές χρηματοοικονομικό /χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, το συνάλλαγμα, την διαχείριση κινδύνων, την χρηματοδότηση εισαγωγών – εξαγωγών, την διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης
 • Τις επενδυτικές/χρηματοδοτικές αποφάσεις σε παγκοσμιοποιημένες αγορές

Η αντίληψη και γνώση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών της επιχείρησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων στελεχών, πέραν του χρηματοοικονομικού τομέα, σε όλους τους νευραλγικούς τομείς διοίκησης της επιχείρησης (γενικός διευθυντής, διευθυντής πωλήσεων και marketing, προσωπικού, παραγωγής κ.α.).
Περιεχόμενο μαθήματος

 • Βασικές αρχές της χρηματοδοτικής διοίκησης των  επιχειρήσεων σε συνθήκες διεθνοποιημένου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.
 • Η διάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων και των πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης.
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων (με χρήση δεικτών)
 • Ανάλυση νεκρού σημείου και λειτουργική μόχλευση
 • Κόστος κεφαλαίου
 • Η χρονική αξία του χρήματος και βασικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων.
 • Διαχρονική εξέλιξη νέων μορφών χρηματοδότησης (Leasing, Factoring, VentureCapital).
 • Διεθνείς αγορές συναλλάγματος και προσδιοριστικοί παράγοντες της συμπεριφοράς των συναλλαγματικών ισοτιμιών,
 • Εκτίμηση των κινδύνων, προθεσμιακές αγορές,  αγορές μελλοντικών συμβολαίων και δικαιωμάτων, αποτελεσματικές αγορές συναλλάγματος
 • Διεθνείς αγορές κεφαλαίου (μετοχών και ομολογιών), αποτελεσματική διαφοροποίηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου και επενδυτικές αποφάσεις για διεθνή χαρτοφυλάκια
 • Διεθνής τραπεζική και χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων
 • Είδη κινδύνου που εκτίθεται μία επιχείρηση με διεθνείς δραστηριότητες
 

Γενικές Ικανότητες

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σενέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σεδιεθνές περιβάλλον

 

 

 

 

 

 
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

PC, Video Projector,ΔιαδραστικόςΠίνακας, e-learning

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις Θεωρίας

30

Προετοιμασία προφορικής παρουσίασης

20

Προετοιμασία  ομαδικών εργασιών

20

Αυτοτελής Μελέτη

55

 

 

ΣύνολοΜαθήματος

125

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Παρουσίαση εργασιών, Γραπτές Εξετάσεις

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτές Εξετάσεις 60% και
Ομαδική  εργασία20%
Παρουσίαση εργασιών 20%

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Απαιτούμενα συγγράμματα

 • Μ. Ξανθάκης & Χ. Αλεξάκης, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Εκδ. Σταμούλης
 • ΙanH. Giddy, Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Εκδ. Παπαζήση

Συνιστώμενα Επιπρόσθετα Συγγράμματα

 • Δ. Βασιλείου & Ν. Ηρειώτης, Χρηματοοικονομική  Διοίκηση. Θεωρία &Πρακτική, Εκδ. Rosili
 • Α. Δράκος, Γ. Καραθανάσης (ΓΚ) Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Εκδ. Ε. Μπένου.

(Στην αγγλική)

  • Richard Brealey, Stewart Myers, Franclin Allen, PrinciplesofCorporateFinance, Ed. Mc Graw Hill
  • David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill. Michael H. Moffett, Multinational Business Finance, ed. Addison-Wesley 2006
  • Cheo l Eun, 5th edition , International Financial Management, ed. Richard D. Irwin Inc. 2009
  • Geert Bekaert  and Robert J. Hordick, ed, International Financial Management,. Prentice Hall 2009
  • Alan C. Shapiro, Multinational Financial Management , ed. Prentice Hall