Ποσοτικές Μέθοδοι

Ποσοτικές Μέθοδοι

 

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό/Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4901005

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις- Εργαστήριο

30

5

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.ibm-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=8

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητώνμε τις βασικές έννοιες της στατιστικής συμπερασματολογίας (επαγωγικής στατιστικής). Κυρίαρχο μέρος της ύλης αποτελούν οι στατιστικοί έλεγχοι και η εκτιμητική.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα πρέπει να:

 • Συλλέγει και να παρουσιάζει δεδομένα κατασκευάζοντας διαγράμματα,  υπολογίζοντας μέτρα θέσεως και διασποράς και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα (υπολογισμοί κυρίως με χρήση στατιστικού πακέτου SPSS)
 • Κατανοήσειτις βασικές έννοιες της εκτιμητικής με έμφαση στον υπολογισμό διαστημάτων εμπιστοσύνης.
 • Πραγματοποιεί στατιστικούς ελέγχους μέσων τιμών και ποσοστού για ένα και δύο δείγματα ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα (η πραγματοποίηση γίνεται κυρίως με χρήση στατιστικού πακέτου SPSS).
 • Πραγματοποιεί  στατιστικό έλεγχοερμηνεύοντας τα αποτελέσματα (η πραγματοποίηση γίνεται κυρίως με χρήση στατιστικού πακέτου SPSS).
 • Να διερευνά την ποιότητα παραγόμενων προϊόντων μέσω βασικών διαγραμμάτων ελέγχου ποιότητας
 • Να επιλέγει και να εφαρμόζει με ευχέρεια τις κατάλληλες  μεθόδους επεξεργασίαςσε πολυμεταβλητά δεδομένα
 • Να χρησιμοποιεί το κατάλληλο λογισμικό και να αναπτύξει εφαρμογές για την επίλυση σύνθετωντων προβλημάτων.
 • Να αναλύει τα αποτελέσματα της επίλυσης των στατιστικών μοντέλων, να προτείνει τη λύση ή λύσεις σε προβλήματα ανάλυσης δεδομένων που εξετάζει και να επιχειρηματολογεί για την επιλογή της συγκεκριμένης απόφασης.
 • Να εφαρμόζει τις τεχνικές της ανάλυσης δεδομένων και να απαντά σε ερωτήματα της μορφής " τι θα συμβεί αν..." και σε εναλλακτικά σενάρια.
 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Aνάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία δειγματοληψίας
Περιγραφική στατιστική πρωτογενών δεδομένων.
Περιγραφική στατιστική ομαδοποιημένων δεδομένων
Σημειακές εκτιμήτριες
Διαστήματα εμπιστοσύνης
Παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων μέσων τιμών και ποσοστών
Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων μέσων τιμών και ποσοστών
Έλεγχος Χ2
Συσχέτιση δύο μεταβλητών
Απλή γραμμική παλινδρόμηση
Μελέτη καλής προσαρμογής στατιστικού μοντέλου μέσω residual
Χρήση στατιστικών πακέτων

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Λογισμικό SPSS
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Ατομικές Εργασίες

50

Αυτοτελής Μελέτη

45

 

 

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Προφορική εξέταση (40%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:
-     Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ατομικές Εργασίες (60%) (Συμπερασματική):
Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τις δύο ατομικές εργασίες που καλύπτουν όλη τη διδακτέα
Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).
Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Αποστολάκης, Ι. και Σταμούλη, Μ.Α. Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007
Αποστολόπουλος Η.Θ. και Αποστολόπουλος Κ. Στατιστική Επιχειρήσεων Σύγχρονη εκδοτική, Αθήνα 2002
Βασιλικοπούλου, Α. και Σιώμκος, Γ. Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2005
Ρεντινιώτης, Σ., Ποσοτικές Μέθοδοι, Επιχειρησιακή Στατιστική, Τεύχος 2, Περιληπτική θεωρία και λυμένες ασκήσεις, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών ΕΠΕ, Αθήνα 2005
Χαλικιάς Ι Στατιστική: Μέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις (3η ΕΚΔΟΣΗ)  Εκδόσεις Rosili Αθήνα 2009
Χαλικιάς Μ. Επαγωγική Στατιστική Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική 2012
Bickel P.J., Doksum K. A., Mathematical Statistics, Volume 1, Basic Ideas and Selected Topics, 2rd ed. Prentice Hall, 2001
Casella G., Berger R. L., Statistical Inference, 2nd ed., Duxbury Press, 2001.
Hogg R. V., Craig A T., McKean J W., An Introduction to Mathematical Statistics, 6th ed., Prentice Hall, 2004
Landow, S. and Everitt, B.  A Handbook of Statistical Analyses Using SPSS, Chapman and Hall/CRC Press Company, New York, Washington 2004
NorusisMarija Οδηγός ανάλυσης δεδομένων με το IBMSPSS 19 για Windows, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα  2012
Montgomery D C., Peck E A., Vining G. G, Introduction to Linear Regression Analysis, 3rd ed., Wiley-Interscience, 2001
Mood A. M.,  Graybill F. A.,  Boes D. C.  Introduction to the Theory of Statistics. McGraw-Hill Series in Probability and Statistics. McGraw-Hill 2002

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Journal of business statistics and economics
Journal of business and economic statistics