Λογιστική

Λογιστική

 

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό/ Διεθνής Διοικητική Επιχειρήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4901004

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

A

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

30

       5

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.ibm-teipir.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=8

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να: 

 • Κατανοούν την έννοια και το σκοπό της λογιστικής μέσα στην επιχείρηση
 • Γνωρίζουν τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Αντιλαμβάνονται το ρόλο και τη σχέση Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής
 • Κατανοούν την έννοια και το περιεχόμενο του ελέγχου
 • Χρησιμοποιούν τα δεδομένα της λογιστικής στη διαδικασία των ελέγχων
 • Αναλύουν στοιχεία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής με σκοπό την κοστολόγηση αγαθών και υπηρεσιών 
 • Καταρτίζουν εκθέσεις εξωλογιστικής κοστολόγησης 
 • Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων κοστολόγων συστημάτων
 • Σχεδιάζουν και καταρτίζουν Προϋπολογισμούς και καταστάσεις Προτύπου Κόστους 
 • Αναλύουν και ερμηνεύουν τις αποκλίσεις μεταξύ Ιστορικών και Προκαθορισμένων μεγεθών
 • Αντιλαμβάνονται το ρόλο των διαφόρων μορφών κόστους στη λήψη αποφάσεων, στρατηγικού σχεδιασμού και τιμολόγησης 
 • Αντιλαμβάνονται το ρόλο της Ισορροπημένης Στοχοθεσίας ( Balance Scorecard ) στη λήψη αποφάσεων.
 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στο σκοπό και στη σχέση που έχουν η Χρηματοοικονομική και η Διοικητική Λογιστική. Μέσα από την διάρθρωση της ύλης επιδιώκεται να κατανοήσουν την  αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και τη χρήση αυτών στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων.

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

· Βασικές έννοιες Λογιστικής 
· Έννοιες  Ισολογισμού‐Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
  · H ανάλυση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων,  
 · O προγραμματισμός (planning) της δράσης τους διαμέσου των  προϋπολογισμών 
 · O έλεγχος (control) της υλοποίησης των προγραμμάτων – προϋπολογισμών 
· H αξιολόγηση (evaluation) της απόδοσης των ατόμων, ομάδων, τμημάτων  και των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης.
Η κατανόηση και εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές και έννοιες  των  Συστημάτων  Ελέγχου  της  Διοίκησης.  Αναλυτικότερα  εξετάζεται  το  σύστημα  ορισμού  στόχων,  μέτρησης  αποτελέσματος,  αξιολόγησης  της  απόδοσης  και  επαναπρογραμματισμού.  Στα  πλαίσια  του  μαθήματος  εξετάζονται  οι  παρακάτω  ενότητες.  
 · Εισαγωγή: Βασικές Έννοιες.  
· Η λειτουργία του Ελέγχου  · Έλεγχος και στρατηγική 
 · Οργανωτικές δομές και έλεγχος 
· Έλεγχος και Λήψη Αποφάσεων 
· Κέντρα Ευθύνης 
· Επενδυτικές αποφάσεις και έλεγχος της διοίκησης 
 · Τιμές Μεταφοράς (Transfer Pricing)
 · Στρατηγικός Σχεδιασμός 
· Προϋπολογισμοί 
· Απολογισμοί και Ανάλυση Αποκλίσεων 
· Ισορροπημένη Στοχοθεσία (Balanced Scorecard)
· Αξιολόγηση και ανταμοιβή προσωπικού

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις Θεωρίας

30

Προετοιμασία προφορικής παρουσίασης

20

Προετοιμασία  ομαδικών εργασιών

20

Αυτοτελής Μελέτη

55

 

 

ΣύνολοΜαθήματος

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η επιτυχής  ολοκλήρωση  του μαθήματος πραγματοποιείται  με την συμμετοχή  των  φοιτητών σε  μία ομαδική  καθώς και με τις τελικές εξετάσεις. (α) Η ομαδική γραπτή  εργασία (ομάδες από δύο έως τέσσερις φοιτητές) αναφέρεται σε επιμέρους θεματικά αντικείμενα του μαθήματος και  υπολογίζεται  στο 40% της συνολικής βαθμολογίας. Η εργασία ακολουθεί  τα πρότυπα συγγραφής του Συστήματος Harvard.   (β)Το δεύτερο  μέρος είναι οι τελικές εξετάσεις και αποτιμάται στο 60% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος . Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος εξαρτάται  από την επιτυχία του φοιτητή   στο κάθε μέρος του μαθήματος δηλαδή εργασίας και τελικών εξετάσεων.      

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α.Δημητράς    &  Α.Μπάλλας  «  Διοικητική  Λογιστική  για  προγραμματισμό  και  έλεγχο» Εκδόσεις Gutenberg
Emmanuel, C., Otley, D. & Merchant, K. (1990), Accounting for Management Control, Chapman and Hall, London.
Ansari, S. & Euske, K. J. (1987), “Rational, Rationalising and Reifying Uses of Accounting Data in Organisations”, Accounting, Organisations and Society, Vol.12, No.6, pp. 549‐ 570.

Boland, R. J. & Pondy, L. R. (1983) “Accounting in Organisations: A Union of Natural and Rational Perspectives” Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, No. 2/3, pp. 223‐ 234.

Burchell, S., Clubb, C., Hopwood, A., Hughes, J. & Nahapiet, J. (1980), “The roles of Accounting in Organisations and Society”, Accounting, Organisations & Society, Vol. 5, No. 1, pp. 5‐27.