Αναφορά σε Επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων” αναφέρεται σε Επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς οι οποίοι λειτουργούν ή επιθυμούν να λειτουργήσουν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με τις νέες εργασιακές συνθήκες και τη χρήση της νέας τεχνολογίας, αδιακρίτως αν οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον στην Ελλάδα ή σ’ άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Cl